NEVZAT ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
NEVZAT ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Birliğimiz NEVZAT ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ(“Şirket’’) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, NEVZAT ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adres : Oğuzlar Mahallesi 1370.Sokak (Eski 56.Sokak) No:7/1
Balgat, Çankaya /ANKARA
Telefon : (0312) 287 74 04
Fax : (0312) 287 26 35-36
Web Adresi : www.nevzatecza.com.tr
E-Mail Adres : nevzat.kvkk@nevzatecza.com.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
(ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
(iii) Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
(iv) Finans ve Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri, malvarlığı bilgileri,findeks raporu;
(v) Kamera kayıtlarına ilişkin veriler: Görsel ve İşitsel verileriniz;
(vi) Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
(vii) Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.
 Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi,
 Vekaletname çıkartılması,
 Sözleşmeli avukat bilgilerinin tutulması ve bunlar adına vekaletname ve imza beyannameleri düzenlenmesi
 Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 Müşteri cari kartlarının oluşturulması,
 Raporlama faaliyetinin yürütülmesi için anlaşmalı firmanın veri tabanına erişimi,
 Arşivin tutulması,
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Telefon, internet,tvhatları,santral),
 Güvenlik hizmetlerinin sağlanması,
 Kartvizitlerin saklanması,
 Satış şartlarının belirlenmesi ve kayıtların oluşturulması,
 Tahsilat sürecinin yürütülmesi,
 Ödeme güçlüğü çeken müşteriler veya varsa yakınları ve kefilleri ile görüşme yapmak ve bilgi toplamak,
 Alacak takibinin yapılması ve alacaklının varsa kefilleri ile iletişime geçilmesi,
 İcra takiplerinin gerçekleştirilmesi,
 Borçlu kişilerle ve dış tedarikçilerle sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 Gelen havalelerin işlenmesi,
 Gider pusulasının oluşturulması,
 Ba-Bs formlarının gönderilmesi,
 Banka işlemlerinin yürütülmesi,
 Finansal raporlama için bağımsız denetim şirketine bilgi verilmesi,
 Denetim süreçlerinin yönetilmesi,
 Beyannamelerde beyan edilen bilgilerin işlenmesi,
 Şirketi kurum,kuruluş yada özel teşebbüslere karşı temsile yetkili kişilerin yer aldığı imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazeteleri bilgilerinin işlenmesi,
 Muhasebe evraklarının kayıt sürecinin yürütülmesi,
 Banka ekstre kontrolünün yapılması,
 İlaç Takip Sistemi’ne satış bildiriminin yapılması,
 E-Fatura ve E-Arşiv kullanılması,
 Müşteri satış bilgilerinin anlaşmalı firmaya aktarılması,
 Sipariş sisteminin işletilmesi,
 Müşteri bilgilerinin Ürün Takip Sistemine bildirilmesi,
 Personel dışındaki kişilerin sisteme tanımlanması,
 Sevkiyat sürecinin yönetilmesi,
 Araç takibinin yapılması,
 Tedarikçilere satışa ilişkin bilgiler verilmesi,
 Firmalara MF Mutabakatı için bilgiler verilmesi,
 Periyodik satış raporlarının paylaşılması,
 FarmaNED dergisinin yayınlanması ve dergi için röportaj ve yazı içeriklerinin oluşturulması,
 İlaç Takip Sistemi’ne satış bildiriminin yapılması ve müşteri bilgilerinin mevzuata uygun olarak İlaç Takip Sistemine bildirilmesi
 Yüklenici ve tedarikçi firma çalışanlarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
 İhale süreçlerinin yönetilmesi,
 İhale teklif dosyalarının hazırlanması ve sunulması ve kazanılan ihalelerle ilgili sözleşmelerin yapılması,
 Eczane açılış formlarının oluşturulması,
 Eczane opsiyon formlarının oluşturulması,
 Eczane açılış anlaşma formlarının oluşturulması,
 Satış takibinin yapılması,
 Kontrole tabi ilaçların satış adetlerinin eczane adı ve ilaç bazında Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması
 Şikayet, öneri ve taleplerin yönetiminin sağlanması,
 Şubeler aracılığıyla müşterinin iş ve işlemlerinin yapılması,
 Dışarıdan danışmanlık alımı,
 Stajyerlerin belirlenmesi ve staj işlemlerinin takibi,
 Şirket kamera kayıtlarının tutulması ve kamera kaydı inceleme taleplerinin değerlendirilmesi,

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz ;Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ; Şirket içi, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMAYÖNTEMLERİ VE HUKUKİSEBEPLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile “Oğuzlar Mahallesi 1370.Sokak (Eski 56.Sokak) No:7/1 Balgat, Çankaya /ANKARA” adresinde yer alan merkezimize veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle nevzateczadeposu@hs06.kep.tr adresi üzerinden veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU
NEVZAT ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevzat Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Veri Sahibi Başvuru Formu (İndirmek için linke tıklayın)
YAYIMLANACAK BİLGİLER
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 1524.Maddesinin 1.Fıkrası Uyarınca Yayımlanan Yönetmelik Gereğince Yayımlanacak Bilgiler ...
Devamı
NEVZAT ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
NEVZAT ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ Güvenliğiniz bizim için ö ...
Devamı
NEVZAT ECZA DEPOSU & KOLAYSOFT
NEVZAT ECZA DEPOSU & KOLAYSOFT TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ İLE Nevzat Ecza Deposu, 2024 yılı sonuna kadar... ...
Devamı
NEVZAT
WEB DEPO